Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, Sowineco, toegankelijk via sowineco.com.
Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden vermeld. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.
Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar oud mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud waarvan u eigenaar bent, zal Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.
U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:
publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang voor u en Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid in acht nemen.

uw inhoud

In deze Standaardvoorwaarden van de Website betekent "Uw Inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze Website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om het te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.
Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Privacy Policy.

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, en Zhejiang Sowineco Nm. Ltd. geeft geen verklaringen of garanties af, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Zhejiang Sowineco Nm. Ltd., noch enige van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. Zhejiang Sowineco Nm. Ltd., inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. mag deze voorwaarden op elk gewenst moment herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Toewijzing

De Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Zhejiang Sowineco Nm. Ltd.. en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat af, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in af voor de beslechting van eventuele geschillen.